ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Για την πρόσληψη καθαρίστριας στο Καραμούζειο Γυμνάσιο Αστακού

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αστακός 08-09-2010

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΑΣΤΑΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : 30006 ΑΣΤΑΚΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την πρόσληψη καθαρίστριας στο Καραμούζειο Γυμνάσιο Αστακού

Η Σχολική Επιτροπή Αστακού έχοντας υπόψη:

1. Τον υπ’ αριθμ. Ν. 3577/2007 ΦΕΚ 130 τ. Α.

  1. Τις Α.Π .:Δ4/88997/09-08-2007, Δ4/409/31-07-1998, Δ4/103849 728-8
    2009,Δ4/106825/4-09-2009 Δ4/ 3126/8-09-2009, 07-09-2009 εγκυκλίους του
    ΥΠΕΠΘ/Γενική Δ/νση Διοικητ. Υποθέσεων Τμήματα Α’ & Β’
  2. Την Α.Π.: 107798/Δ4 εγκύκλιο με θέμα: «Νέες συμβάσεις καθαριστών/στριών με
    σύμβαση μίσθωσης έργου.

Προκηρύσσει

Την ανάθεση έργου καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό 6 (έξι) αιθουσών του Καραμούζειου Γυμνασίου Αστακού.

Η περίοδος απασχόλησης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως 30/6/2011.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι, εκτός από αυτούς που:

α) απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή θέση

β) είναι συνταξιούχοι

γ) έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3, 4,) 5,

6, 7, και 9 του νόμου 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση:

  1. Φωτοτυπία του Α.Δ.Τ.

2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση του σχολείου από 09/09/2010 έως και 15/09/2010.

Για την ανάθεση του έργου καθαρισμού θα ληφθούν υπόψη κοινωνικοοικονομικά

κριτήρια.

Η προκήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Γυμνασίου

Αστακού και σε εμφανή σημεία του Δήμου μας.                          ,·

Ο Πρόεδρος της Σχόλής Επιτροπής

Advertisements