ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Φυτείες 04/01/2010
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθμός απόφασης : 1/2010
ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Φυτειών

ΘΕΜΑ : « Ορισμός Αντιδημάρχων»

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις των άρθρων 87 & 89 του Κ.Δ.Κ. του Ν.3463/2006 « Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-06 τεύχος Α)
2. Την απογραφή έτους 2001 (ΦΕΚ Β’ 715/17-6-2002) από την οποία προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 2.721 κατοίκους.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ειδικά θέματα καταστατικής θέσης αιρετών & λοιπά λειτουργικά ζητήματα» παρ. 3 του Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων ανεξάρτητων αρχών» (ΦΕΚ 263/23-11-2007 τεύχος πρώτο)


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φυτειών για το έτος 2010 τους Σταμουλάκη και Ευστάθιο Παληγεώργο.
Ο Αντιδήμαρχος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 89 ορίζεται ο Γεώργιος Σταμουλάκης.
Β) Οι Αντιδήμαρχοι αναπληρώνουν τον Δήμαρχο κατά την έννοια του άρθρου 87 του Κ.Δ.Κ. όπως ισχύει & όταν απουσιάζουν ή κωλύονται τις αρμοδιότητες τους τις ασκεί ο Δήμαρχος.
Μεταβιβάζοναι σε αυτούς οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Στον Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Σταμουλάκη με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:


1) ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α) Η προστασία ,η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων.
β) Ο εξηλεκτρισμός, η συντήρηση, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας.
γ) Τα έργα οδοποιίας, τα έργα ύδρευσης, τα συστήματα άρδευσης, τα αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.
δ) Η εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής καθώς και η μέριμνα για την αγροτική ανάπτυξη.
ε) Η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής
στ) Η εφαρμογή προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης καθώς και η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
ζ) Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της Δημοτικής περιουσίας καθώς και η συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.
η) Η λειτουργία των Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών μονάδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
θ) Ο έλεγχος και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.
ι) Η προστασία, η αξιοποίηση, η εκμετάλλευση δημοτικών δασών, δημοτικών εκτάσεων και δημοτικών βοσκοτόπων:
κ) Διαχείριση, συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, δασύλλια, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές ,αθλητικές εγκαταστάσεις.
λ) Έλεγχος για την αποφυγή καταπατήσεων και παράνομη χρήση δημοτικών χώρων και εκτάσεων από τρίτους.

2) ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

α) Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.
β) Η διατύπωση εισήγησης για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή μας στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
γ) Διάθεση και συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη , ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.

Στον Δημοτικό Σύμβουλο Ευστάθιο Παληγεώργο με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1) ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

α) Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων και η καταπολέμηση της ρύπανσης.
β) Η καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων, η αποκομιδή και διαχείριση απορριμάτων και αποβλήτων, η κατασκευή και συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης , η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία .
γ) Συνδρομή με κάθε πρόσφορο μέσο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.
δ) Διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
ε) Η διαχείριση κοιμητηρίων.
στ) Η διαχείριση υλικών και μέσων του Δήμου που αφορούν τις Υπηρεσίες ύδρευσης, καθαριότητας και πρασίνου.
ζ) Θέματα απασχόλησης , μετακινήσεων, αδειών του προσωπικού των υπηρεσιών καθαριότητας , ύδρευσης και πρασίνου.

2) ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

α) Η διαχείριση , συντήρηση συστημάτων ύδρευσης και έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων.
β) Η εφαρμογή προγραμμάτων αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας και η μέριμνα για την μετακίνηση των κατοίκων της περιοχής.
γ) Η ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων , χώρων στάθμευσης οχημάτων , απομάκρυνση εγκαταλελλειμμένων οχημάτων , εφαρμογή του ΚΟΚ , χρήση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων καθώς και η λήψη μέτρων για την ασφάλεια στην κυκλοφορία .
δ) Καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
ε) Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
στ) Όροι και ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
ζ) Η μέριμνα και λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, υγειονομικοί έλεγχοι των δημοτικών δεξαμενών νερού, υγειονομικοί έλεγχοι καταστημάτων, έλεγχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, έλεγχοι για την ηχορύπανση , έλεγχοι για την ρύπανση περιβάλλοντος, μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.
η) Η μέριμνα για την λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων.
θ) Έλεγχοι για την σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς. Λήψη μέτρων και έλεγχος από επικίνδυνες οικοδομές και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για την ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
ι) Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.

κ) Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ

Advertisements