Δημοτικό Συμβούλιο

Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την (6ην) του Μήνα Οκτώβρη του έτους 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 7,30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δημοτικό Κατάστημα) για λήψη Αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
I. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
2 .Εγκριση 1oΑνακ/κού πίνακα του έργου Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ .Δ. Μπαμπίνης
3. Καθορισμός Τέλους φωτισμού και καθαριότητας έτους 2010
4. Καθορισμός Τέλους ύδρευσης έτους 2010
5. Καθορισμός Δικαιώματος χρήσης Νεκροταφείου έτους 2010
6. Καθορισμός Δικαιώματος χρήσης Υπονόμων έτους 2010
7. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2010
8. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης Χωματερής έτους 2010
9. Ορισμός ορκωτού Λογιστή
10. Αίτηση Αποστόλου Ευαγγέλου για Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου
I1 Αίτηση Νικολάου Κρικρή για χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης

Advertisements