Δείτε πόσα χαρτιά ζητάει κάθε χρόνο ή Ε. Α. Σ. από τους αγρότες

Ο κάθε αγρότης-κτηνοτρόφος καταβάλει μέσο όρο 300 ευρω έκαστος για να συμπληρώσουν και να τα καταθέσουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Ε.Α.Σ

ΑΠΑΡΕΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία της 1ηςσελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου του.
 • Φωτοτυπία φορολογικού εγγράφου όπου 9α αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου παραγωγού.
 • Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου (καρτέλες και σχετικά τιμολόγια με ημερομηνίες μέχρι 28/02/2009 για το σιτάρι και 31705/2009 για τον αραβόσιτο).
 • Παραστατικά για την χρησιμοποιούμενη κοπριά.
 • Παραστατικά αγοράς λιπασμάτων.
 • Παραστατικά κατοχής ενοικιαζόμενων τεμαχίων ή τίτλους κατοχής για τα ιδιόκτητα (Συμβόλαια, Ε9 κλπ) Αντίγραφο του Μητρώου Αιγοπροβάτων – Βοοειδών – Χοιρομητέρων.
 • Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών.
 • Βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.
 • ΓΙΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία 6α πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου)
 • Αντίγραφο της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΕΙ). 2009
 • Αντίγραφο του ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος. 2009
 • Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος)
 • Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους)
 • Αδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους)
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου που να βεβαιώνει την ιδιότητα (για Δασεργάτες, Αλιεργάτες, Εργάτες γης, Μικροε­παγγελματίες,· μόνιμους κατοίκων ή δημοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων)
 • Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες :Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά  με τον αριθμό των ημερομισθίου (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια)2008′
 • Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας. ανερ­γίας κ Απ.) (αν όί μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα) 2008
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης, πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα
 • ΠΑ Σ.0.Δ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ·* Σύμβαση Πιστοποιητικού Οργανισμού
Advertisements