Κ.Δ.&ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 186

Αυτό το άρθρο θα ζητηθεί πολύ τις επόμενες μέρες
Άρθρο 186

Εκποίηση ακινήτων

1. Η εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών
ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του Δήμου ή της Κοινότητας, με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

2. Ο Δήμος ή η Κοινότητα διαθέτουν το
προϊόν της εκποίησης αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού,
για τον οποίο έγινε η εκποίηση. Αν τυχόν απομένει υπόλοιπο, διατίθεται
για την εκτέλεση έργων. Αποκλείεται η διάθεση του υπολοίπου για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

3. Η εκποίηση γίνεται με δημοπρασία.

4. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η απευθείας και
χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο, σε
άλλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε οργανισμούς
και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκτέλεση έργων του προγράμματός
τους.

5. Το τίμημα των ακινήτων της
προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με
απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας και αποτελείται από δύο
δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή
κοινοτικό συμβούλιο και από έναν μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ή
τον πρόεδρο της Κοινότητας και προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την
Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ) ή από άλλη δημόσια
υπηρεσία. Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή
κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής. Στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν τοπικά συμβούλια και
πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του
οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος.

6. Για την κατάρτιση σύμβασης
μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ’ αυτών εμπραγμάτων
δικαιωμάτων, εφόσον συμβάλλεται Δήμος ή Κοινότητα απαιτείται εκτίμηση της
αγοραίας αξίας, η οποία γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, στην περίπτωση
που η αξία αυτή υπερβαίνει το χρηματικό όριο που καθορίζεται κάθε φορά
από τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Κάθε άλλη διάταξη, που ρυθμίζει κατά
διαφορετικό τρόπο την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των ακινήτων, παύει να
ισχύει.

8. Τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου
βαρύνουν τον αγοραστή.

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 4
εφαρμόζονται και για κατηγορίες συνεταιρισμών που καθορίζονται με
προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού. Με τα ίδια διατάγματα μπορούν να προσδιορίζονται και οι
προϋποθέσεις της απευθείας εκποίησης.

10. Ο πλειοδότης σε δημοπρασία που
διενεργήθηκε για την εκποίηση δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου μπορεί ως
την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης να υποδείξει εταιρεία χρηματοδοτικής
μίσθωσης ως αγοράστρια, υπό τον όρο, ότι ο ανωτέρω πλειοδότης θα έχει,
ήδη, προσυμφωνήσει τη χρηματοδοτική μίσθωση του εν λόγω ακινήτου με την υποδεικνυόμενη
από αυτόν εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Advertisements